5 & 6 Humane wetenschappen

EERSTE EN tweede jaar van de derde graad ASO

De richting Humane Wetenschappen is een ASO-richting gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs.

EERSTE JAAR HUMANE WETENSCHAPPEN 

ik kies DOORSTROOMPROFIEL -> DOMEINoverschrijdend

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden. Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken. Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden. Ik hou mijn keuzes in het hoger/universitair onderwijs liefst zo breed mogelijk.
Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Humane wetenschappen
(vroeger ook Humane wetenschappen)

Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

19

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- Nederlands
- Engels
- wiskunde
- sociale wetenschppen
- gedragswetenschappen
- kunst
- filosofie

11

 

want ik

  • zoek een opleiding met brede mogelijkheden in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool;
  • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen en hun impact op gedrag van mensen;
  • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen doorheen verschillende politieke systemen en diverse culturen;
  • kijk met een onderzoekende en kritische blik;
  • ben geboeid door essentiële levensvragen.

Je leert de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch en kunstwetenschappelijk referentiekader.

In vergelijking met de richting Welzijnswetenschappen ligt hier het accent op de kunstbeschouwing.

TWEEDE JAAR HUMANE WETENSCHAPPEN

Brede basisvorming met zicht op een verdere opleiding

De studierichting Humane Wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven doelen uit de 2de graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een ander domein zeker ook mogelijk. De basisvorming in deze studierichting geeft je voldoende bagage om een universitaire of een hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

Heerlijk humaan

Daarnaast blijft er verder tijd om binnen de optie Heerlijk Humaan de 21ste-eeuwse vaardigheden in te oefenen. Wat we leren zetten we nog breder in door met onze projecten naar het werkveld/de maatschappij te stappen. Onder de vorm van stage, vrijwilligerswerk, werkplekleren komen inhouden tot leven en toetsen we onze vaardigheden ook buiten een schoolse context. Extra aandacht voor de vaardigheden nodig om hoger onderwijs te doorlopen en ondersteuning in je onderwijsloopbaan, ontbreekt uiteraard niet!

Kiezen voor je eigen talenten

Er zijn ook nog 2 uur naar keuze in te vullen.

Wil je graag extra talen studeren, dan kan je kiezen tussen Spaans, Duits of Engels-/Frans uitbreiding.
Wil je graag je eigen talenten verder verkennen, dan kies je voor het doorlopen van een gevarieerd aanbod aan domeinen, die je even laten proeven van wat in een vervolgopleiding verder kan worden uitgediept.

 

ASO derde graad aan u voorgesteld in woord en beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5HW - 6HW

 

Natuurwetenschappen

1ste jaar

 

2

2de

jaar

 

2

aardrijkskunde

1

1

Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 2 2
levensbeschouwelijk vak 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3

gedrags- en cultuurwetenschappen

7

 

7

OPTIE    
Heerlijk humaan 2 2
KEUZE-OPTIES    

Humane talen (2u te kiezen uit)
- Spaans

- Duits
- Frans en Engels

 
 

2

2
2

 
 

2

2
2
Humane talenten

2

2


Binnen het specifiek gedeelte worden de gedrags- en cultuurwetenschappen verder uitgediept. De doelstellingen worden nu gerealiseerd in een complexere werkelijkheid en krijgt het verwerven van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, veel aandacht.
In de gedragswetenschappen komen volgende thema’s aan bod: samenlevingsgroepen en hun impact op je gedrag, conflicthantering, soorten identiteiten en groepsdruk, gelaagdheid in de samenleving, macht, de rol van emoties in de kunst.
In cultuurwetenschappen ligt het accent op verkennen van politieke organisatievormen en juridische samenhang, de impact van massacommunicatie, ons mensbeeld in verschillende culturen, solidariteit en effecten in de maatschappij, met een kritisch oog kijken naar kunst en expressievormen.
 

In de keuze-uren Humane talenten maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden die vervolgopleidingen in het hoger onderwijs bieden.
Op de foto: een eerste kennismaking met de taken van een laborant.