ABC van Vesalius

Welkom in Vesalius

Beste leerling, beste ouders,

Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor onze school.

Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om jou optimaal te begeleiden. Klare afspraken zijn nodig om die begeleiding mogelijk te maken.

In dit ‘abc van Vesalius’ vind je de belangrijkste data, afspraken en regels. Het volledige schoolreglement is op de website en het smartschoolplatform van de school te raadplegen. Indien gewenst kan je ook een versie op papier krijgen.

In naam van het voltallige team wensen we je van harte welkom in Vesalius.

Een prettig schooljaar!

Je directie en het ganse schoolteam.

 

Dirk Degraeuwe                    Katy Van der Mispel
Directeur                                 Adjunct-directeur

 

Aanwezigheid

 • “to be there” or “not to be there”? Op school is “be there or be square” de leuze.
 • Indien je afwezig bent verwittig je de school zo snel mogelijk.
 • Afwezigheden wettig je zodra je terug bent op school.
 • Wettigen van afwezigheden kan met een doktersattest of door een verklaring van de ouders. Ouders kunnen ten hoogste 4 keer per jaar een afwezigheid van maximaal drie opeenvolgende dagen wettigen. Hiervoor zijn strookjes in het agenda voorzien.
 • Mogelijke afwezigheden omwille van “speciale” redenen vind je in het schoolreglement terug.
 • Als je niets speciaal moet toelichten, stop je je wettiging gewoon in de daarvoor voorziene brievenbus.
 • Examens en Test Jezelf: je verwittigt direct de school en je wettigt je afwezigheid binnen de 24 uren met een medisch attest.
 • Stage: je verwittigt de stageplaats, de begeleider en de school zo vlug mogelijk vóór aanvang van de stage.

Tip: sla het telefoonnummer van de school (059 70 68 70) op in je gsm.

Afval

Afval deponeer je overal in de voorziene vuilnisbakken in de klassen, gangen en buitenruimtes. Volg de sorteerinstructies.
Een nette school is ook voor jou leuk.

Agenda

 • Je agenda en jij zijn als een Siamese tweeling. Je hebt hem steeds bij en je zorgt er voor dat hij in perfecte staat blijft. Bovendien vul je steeds in wat je moet invullen.
 • Je laat je agenda wekelijks door je ouders ondertekenen. Nota’s laat je steeds aftekenen.
 • Je geeft je agenda zonder morren af wanneer een leerkracht of opvoeder hierom vraagt.
 • Bij verlies ben je verplicht om een nieuwe aan te schaffen en deze opnieuw volledig in orde te brengen.
 • Om je te helpen zetten de leerkrachten de inhoud van de agenda ook in de digitale schoolagenda van Smartschool. Leerkrachten noteren je resultaten in je agenda.
 • Op het einde van het schooljaar geef je je agenda af ter controle van de inspectie.

Alcohol

Drinken van alcohol of onder invloed zijn van alcohol is verboden op school, op stage en op alle uitstappen.

Attitudes/sleutelcompetenties

Naast leerwinst hechten we ook belang aan de ontwikkeling van de juiste leerattitudes en van de juiste professionele attitudes die op de werkvloer verwacht worden. De attitudes noteren we in een competentierapport, dit krijg je samen met de rapporten van je vakken.

Autonomie

Om jezelf te vormen tot wie je wil worden, geven we je op onze school een toenemende autonomie. Autonomie is één van de basisbehoeftes die samen met competentie en verbondenheid, een optimale groei en een hoge motivatie garanderen. Je kan je o.a. autonoom voelen door je bewust te zijn van de zinvolheid van taken of door eigen keuzes te kunnen maken.

Begeleiding

Bij problemen, van welke aard dan ook, kan je steeds terecht bij je klasleraar, op het infopunt en bij de directie. Het spreekt voor zich dat je dit liefst doet in een pauze zodat je geen lessen mist.

Vergeet niet dat jij en je klasgenoten heel wat problemen zelf kunnen oplossen.

De school beschikt over een cel ‘leerlingbegeleiding’.

De cel ‘leerlingbegeleiding’ bestaat uit:

 • Directeur: Dirk Degraeuwe
 • CLB-medewerker: Nadine Leroy
 • Karen De Reese (opvolgen afwezigheden)
 • Leerlingenbegeleiders: Sophie Vertongen, Cynthia Vyane, Heleen Vermeersch
 • GOK coördinator : Cynthia Vyane
 • Leercoach: Jana tytgat.

Betrokkenheid

Je goed voelen in de klas, samen leren samenleven, je verbonden voelen met de school, … Samen werken aan een goede sfeer in de klas gebeurt elke dag en op groepsvormende momenten in het bijzonder. Dit zorgt voor het vervullen van de tweede psychologische basisbehoefte, verbondenheid,  nodig om te leren en te ontwikkelen.

Brievenbus

Afwezigheidsbriefjes kan je in het hoofdgebouw in de brievenbus deponeren in de trappenhal op de eerste verdieping aan de ingang van het infopunt of in Nightingale in de inkomhal rechts van het onthaal.

CLB

De school werkt samen met het CLB van het GO!. Je kan het CLB contacteren op 059 70 21 00 of langsgaan in de Hennepstraat 53, 8400 Oostende. Wekelijks is een CLB medewerker op school aanwezig.

Competentie

Je competent voelen is het begin van willen leren. Je talenten mogen gebruiken en ontwikkelen, doen waar je goed in bent, geloof in je mogelijkheden, … is eveneens een basisbehoefte waaraan moet voldaan zijn om je goed te voelen.  Je einddoel is een competente wereldburger worden die goed is in zijn discipline.

Contract

Een contract is een ordemaatregel (zie ook rubriek Ordemaatregelen). De klassenraad legt een beperkt aantal afspraken vast in het contract. Doel is jouw gedrag bij te sturen zodat het schoollopen weer aangenaam wordt voor iedereen. Een contract wordt steeds besproken en ondertekend door de (pedagogisch) directeur, de ouders van minderjarige leerlingen en de leerling. Bij een contract zit een document dat de leerkrachten moet opvolgen.

Dagelijks werk

Het aantal rapporten ‘Dagelijks Werk’ verschilt naargelang de studierichting. Wat echter in elke studierichting geldt, is dat je prestaties en inzet doorheen het ganse schooljaar van belang zijn om te slagen.

Dagindeling

Dagindeling

De lessen beginnen ‘s morgens om 8.20 u. en ‘s middags om 13.30 u., behalve indien dit anders in het lessenrooster voorzien is. De lessen eindigen ten laatste om 17 u.

 

1ste  uur:              8.20 u. - 9.10 u.

2de  uur:               9.10 u. - 10.00 u.

pauze                  10.00 u. - 10.10 u.

3de  uur:              10.10 u. - 11.00 u.

4de  uur:              11.00 u. - 11.50 u.

5de  uur:              11.50 u. - 12.40 u. (eventueel)

6de uur: middagpauze

7de uur:                13.30 u. - 14.20 u.

8ste uur:               14.20 u. - 15.10 u.

pauze                   15.10 u. - 15.20 u.

9de uur:                15.20 u. - 16.10 u.

10de uur:             16.10 u. - 17.00 u. (eventueel)

 

In uitzonderlijke gevallen kan de middagpauze wijzigen om een vlottere onderwijsorganisatie mogelijk te maken.

Er is mogelijkheid tot avondstudie tot 18u.

Uurregeling eerste graad wijkt enigszins af door middagpauze tot 13u40.

Leerlingen uit de eerste graad mogen de school tijdens de middagpauze enkel verlaten met akkoord van de ouders.

De drie zuilen

Is de ruimte aan de achteruitgang van het hoofdgebouw. Ze wordt gekenmerkt door 3 grote, gekleurde zuilen. Hier kan je vertoeven tijdens vrije momenten.
Raadpleeg er ook dagelijks de lokalenroosters (zie rubriek Lokalenroosters)!

Didactische keuken

In de didactische keuken gelden er regels onder andere i.v.m.

 • handhygiëne
 • nagelverzorging (géén gelnagels!) ; (dus leerlingen in opleidingen met “voeding” als vak overwegen een goede timing (lange vakantie) als ze gelnagels laten plaatsen)
 • haarverzorging
 • werkkledij
 • opbergen van persoonlijke spullen (gsm, ipod, e.d.);
 • schoeisel,
 • verplichte schort;
 • uitdoen van juwelen en piercings.

De volledige lijst van regels krijg je van je vakleerkracht.

Directie

 • De directeur: dhr. Dirk Degraeuwe
 • Adjunct-directeur: mw. Katy Van der Mispel
 • Technisch adviseur coördinator : Els Laurez

Drugs

Gebruik van drugs of onder invloed zijn van drugs is verboden op school, op stage en op alle uitstappen. Leraren en ondersteunend personeel hebben een meldingsplicht wanneer ze op de hoogte zijn van druggebruik. Jullie kunnen druggebruik melden bij de directie, leraren of ondersteunend personeel.

Regelmatig organiseren we in samenwerking met de politie gerichte controle-acties op school.

Ernstige vergrijpen

Fouten maken mag en uit fouten kan je leren. Toch zullen sommige fouten het samenleven op Vesalius zeer moeilijk tot onmogelijk maken.

Bij fysiek geweld kiezen we er altijd voor om de leerling uit de les te verwijderen en zo de tijd te kunnen nemen alle informatie te verzamelen alvorens beslissingen te nemen.

Bij een ernstig vergrijp (lees: alle strafrechtelijke overtredingen) nemen we een opschortende maatregel om nadien, weloverwogen, de passende orde- of tuchtmaatregel in gang te zetten.

Eten en drinken

Je eet en drinkt NIET in de lokalen en het OLC. Blikjes, koffiebekers,  etensresten, … neem je NIET mee in het klaslokaal!

Evalueren

Op onze school evalueren we op verscheidene manieren. Naast het gewone puntensysteem werken we in een aantal richtingen ook met doelen- en competentierapporten voor het meten van leerwinst. Attitudes meten we voor iedereen aan de hand van een competentierapport.
Voor een volledige beschrijving van het evaluatiesysteem verwijzen we naar het schoolreglement.

Fietsen

Je kan je fiets stallen op de daarvoor voorziene plaatsen op of rond het schooldomein. Er zijn fietsstallingen voorzien:

 • in de Leffingestraat (binnen- onder cameratoezicht - en buiten);
 • in de Edith Cavellstraat;
 • aan het Nightingalegebouw (de nieuwbouw).

Wie een fiets leent van de school, gaat om het sleuteltje aan het onthaal en vult daar de gevraagde gegevens in. De fiets is dan jouw verantwoordelijkheid: je sluit de fiets steeds af, je brengt de fiets TIJDIG terug en je stalt de fiets telkens terug in de fietsenstalling binnen. Wanneer je merkt dat er iets niet in orde is aan de fiets, meld je dat meteen aan het onthaal.
Je neemt de schoolfietsen NOOIT mee naar huis. Ze dienen enkel om te gebruiken tijdens een schooluitstap of buitenschoolse opdracht.

Je fietst niet op het domein van Nightingale.

Fonteinzaal

De Fonteinzaal is de grote centrale ruimte tegenover de hoofdingang. De Fonteinzaal wordt vooral gebruikt tijdens de pauzes. Tijdens de middag kan je er je lunch nuttigen. Je kan er ook gebruik maken van het draadloos internet.
Hou de fonteinzaal net!

Fruit

Dankzij het jaarlijkse project Tutti-Frutti, bieden we jullie elke week gratis een stuk fruit aan. Het fruit kan je tijdens de pauze verkrijgen aan het fruitkraampje aan de 3 zuilen en in Nightingale (de juiste dag wordt nog meegedeeld). Dit project kadert in ons gezondheidsbeleid. De school draagt de kosten. Geniet van die vitaminebom.

GSM en co

Gebruik van gsm (en lees hierbij ook alle andere devices) in de klas is niet toegestaan, tenzij in functie van de les en/of met toestemming van de leerkracht. De manier van opbergen van de gsm, verschilt per graad. We geloven dat het verstandig omgaan met je gsm ook een leerproces is.

Gebruik je toch een gsm op een moment dat het niet mag, dan moet je die aan de leerkracht afgeven. Na het laatste lesuur kan je de gsm weer ophalen aan het onthaal.

Merk op: de school kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van deze toestellen.

Helm

Kom je met de bromfiets naar school, ben je verplicht een blauw helmkastje te huren. Deze kosten 5 euro per jaar (info op het infopunt).

Herstelgericht werken

In conflictsituaties proberen we om de emotionele (en ook materiële) schade tussen mensen te herstellen. Met andere woorden: de betrokkenen krijgen de kans om onder onze begeleiding  tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Infodagen

 • woensdag 22 december 2021 (voor se-n-se) van 14 u tot 17 u
 • maandag 27 december 2021 van 09 u tot 12 u (voor heroriëntering na afspraak)
 • zaterdag 8 januari 2022 van 9u tot 12u (voor heroriëntering na afspraak)
 • vrijdag 21 januari 2022 van 17 u tot 19 u (voor se-n-se)
 • dinsdag 27 januari 2022 om 19u: infomoment eerste graad voor leerlingen zesde leerjaar
 • vrijdag 22 april 2022 van 17 u tot 20 u: opendeur en infodag
 • zaterdag 23 april 2022 van 14 u tot 17 u: opendeur en infodag
 • maandag 9 mei 2022 om 19.30 u: infomoment over 7BSO duaal leren
 • zaterdag 18 juni 2022 van 10 u tot 13 u
 • zaterdag 25 juni 2022 van 10 u tot 17 u

Inhaaluur

In je lesrooster zit één lesuur waarmee je jezelf kan belonen. Ben je in orde met al je cursussen, agenda, taken, …. dan ben je dat lesuur lesvrij. Ben je een sloddervos, vergeetkous, spijbelaar, uitsteller, …. dan ben je verplicht aanwezig om dat lesuur bepaalde zaken in te halen.

Ook het inhalen van een toets door afwezigheid kan hier worden ingepland.

Wanneer leerlingen in de eerste graad inhaalwerk hebben, kunnen ze verplicht worden aanwezig te zijn in de geleide studie.

Kledij

In sommige vakken zetten we "er hip uitzien" als prioriteit even aan de kant, want voor bepaalde (praktijk)vakken en voor L.O. gelden er specifieke, verplichte afspraken omtrent kledij (labojas, schort, stofbril, kapje, turn T-shirt, enz.). Je houdt je aan deze afspraken.  Volgende zaken zijn in alle lessen en op stages niet  toegelaten:

 • levensbeschouwelijke kentekens
 • provocerende kledij
 • hoofddeksels (behalve in de les Islamitische godsdienst)

Kluisje

Om je spullen veilig op te bergen en je rug het heen en weer gesleur te besparen, zijn er doorheen het schoolgebouw kluisjes voorzien. Je kiest zelf een kluisje, geeft dan het nummer door aan het infopunt en hangt er zelf een stevig hangslot aan. LET OP! Zorg ervoor dat je steeds je sleutel bij hebt en maak goede afspraken indien je een kluisje deelt met iemand.

Leerbegeleiding

In onderwijs blijft leren centraal staan. In alle vakken leer je als leerling leren. De rode draad ontdek je doorheen sessies als 'Leren? Hoe? Zo!' of tijdens reflecties over jezelf in groeigesprekken.

Leercoach

In Vesalius werkt een fulltime leercoach. Wanneer je merkt dat je wat extra ondersteuning kan gebruiken bij het leren-leren (gestructureerd samenvatten, mindmaps maken, werken met stappenplannen …), of het plannen van taken en toetsen, dan kan je een beroep doen op de leercoach, Mw. Jana tytgat (infopunt).

Leerkracht spoorloos

Om de afwezigheid van een leerkracht te melden, stap je naar het lokaal naast het onthaal in het hoofdgebouw (bij Mw. Gavage).
Om een lokaal op te sporen waar je geen weet van hebt, luister je bij het onthaal in Nightingale (bij Mw. Verlinde). Zij bekommeren zich over alle leswissels, lokaalregelingen en permanenties van de leerkrachten bij afwezigheden.

.

Leerlinginfopunt

Het infopunt vind je op de verdieping tussen  de eerste en de tweede verdieping van het hoofdgebouw en is te bereiken via de traphal aan de drie zuilen. Je kan er terecht om een afwezigheid te bespreken of om een ander probleem te bespreken, waar je bij de leerkracht(en) niet mee terecht kan. Je plant je bezoek aan het infopunt tijdens je pauzes. Enkel uitzonderlijk kan dit tijdens de lessen. Het infopunt is open van 8 utot 17 u.

 

Leerlingenraad

Uit elke klas kiezen jullie leerlingen om te zetelen in de leerlingenraad. De leerlingenraad werkt voor een gans schooljaar, en kan advies geven over allerlei schoolse aangelegenheden. De voorzitter zetelt automatisch in de schoolraad.

Lesmateriaal

Je hebt steeds al het nodige lesmateriaal bij: agenda, schrijfgerei, cursussen, handboeken, rekentoestel, geodriehoek, …Wanneer je toch eens je map of cursus vergeet, dan noteer je op een apart blad en zorg je ervoor dat je cursus tegen de volgende les correct is aangevuld. Gebeurt dit echter te vaak, nemen we passende maatregelen.
Niet bijhebben van lesmateriaal is geen reden om een les niet te moeten volgen.

Lokalenroosters

Hoewel we werken met een vast lokalenrooster, is het zo dat er toch geregeld lokalenwissels zijn omdat lokalen bijvoorbeeld gereserveerd worden voor bepaalde activiteiten. Raadpleeg daarom dagelijks de lokalenroosters om er zeker van te zijn in welk lokaal je les hebt.
Je vindt de lokalenroosters aan de drie zuilen, op de tweede verdieping en aan het onthaal van het Nightingalegebouw (‘de nieuwbouw’).

Meerderjarig

Als je meerderjarig bent mag je zelf alle documenten ondertekenen. Als school proberen we zoveel mogelijk de communicatie tussen jou als meerderjarige en je ouders open te houden.

Middagstudie

Op woensdagmiddag is er middagstudie van 13 u tot 15 u. Een middagstudie kan opgelegd worden door de leerkrachten of ondersteunend personeel en dient om je gedrag bij te sturen. Dus beter vermijden…

Medicijnen

Op school dienen we geen medicijnen toe, tenzij op doktersvoorschrift en na schriftelijke goedkeuring van je ouders (formulier op smartschool).

OLC (Open Leercentrum)

Het OLC bevindt zich op de eerste verdieping van het hoofdgebouw. In het OLC kunnen jullie, al dan niet in opdracht van de leerkracht, in stilte werken. Je kan er gebruik maken van de computers, I-Pads, bibliotheek, …  en je kan er eveneens printen.

Iedere leerling dient de regels van het OLC te respecteren. De openingsuren van het OLC hangen uit aan de deur. Na je laatste les, kan je er in stilte werken of studeren.

Omgeving van de school

De school heeft een goede verstandhouding met de buurt en wil dit graag zo houden! Met andere woorden: je zorgt voor zo weinig mogelijk overlast in de schoolomgeving (je zit NIET op de dorpels aan de voordeuren van de buurtbewoners; je laat geen afval, sigarettenpeuken en dergelijke achter; je plaats je (brom)fiets NIET tegen de gevels of hagen, …).

Je gaat niet in de overdekte parking van het sociaal huis.

Ondergrondse parking

Omwille van veiligheidsreden is het verboden om het hoofdgebouw te voet te verlaten langs de ondergrondse parking. We begrijpen dat het verleidelijk is om de “overdekte” of soms kortere weg te nemen naar buiten, maar we tolereren dit niet. Rondgangen in de parking is uiteraard ook uit den boze. Safety first.

Onderwijscheques

Wie in Oostende woont én er naar school gaat, kan in aanmerking komen voor onderwijscheques om bepaalde schoolonkosten te betalen. Laat dit geld niet liggen… informeer ernaar bij de leerlingenbegeleiding. Ook sommige andere gemeenten doen dit, informeer bij je gemeente.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Om jullie zo goed mogelijk te begeleiden bij  jullie studiekeuze organiseren we verscheidene activiteiten: werken met een portfolio, groeigesprekken, infosessies op school (ook met ouders), klasbezoeken in andere opleidingen, bezoek Sid-In beurs, beroepenbeurs,  … Vanzelfsprekend is het ook aan te raden om van onze infodagen gebruik te maken (voor de data zie infodagen).

Data onderwijsloopbaanbegeleidingsavonden met ouders:

 • van het 1ste naar het 2de jaar: donderdag 28 april 2022 om 19 u
 • van het 2de jaar naar de tweede graad: dinsdag 19 april 2022 om 19 u
 • van het 4de jaar naar de derde graad: zaterdag 23 april 2022 om 11 u

Ongeval/ziekte

Bij een ongeval of ziekte contacteren we je ouders. Bij dringende gevallen verwittigen we eveneens de hulpdiensten.

Heb je een ongeval op weg naar en van de school of de stageplaats, dan ben je verzekerd (let op: enkel bij de kortste weg en onmiddellijk voor en na de lesuren). Verwittig zo vlug mogelijk de school en/of de stageplaats. Vergeet niet je verzekeringspapieren te vragen. Zorg ervoor dat je steeds je identiteitskaart en enkele klevers van het ziekenfonds bij je hebt.

Opruimacties

Het onderhoudspersoneel van onze school doet er alles aan om onze schoolgebouwen net te houden. Daarvoor hebben zij vanzelfsprekend de medewerking nodig van ons allemaal. Af en toe voorzien we ook extra opruimacties waarbij klassen om beurten het schooldomein proper maken.

Ordemaatregelen

Iedereen op deze school heeft recht op degelijk onderwijs in een rustige en aangename sfeer. Wanneer je houding en/of handelen het ordelijk verstrekken van het onderwijs hindert, zullen wij bijsturen om tot beter en aangepast gedrag te komen. Veelal volstaat een goed gesprek met (klas)leraar, leerlingbegeleider, directie, … maar soms dienen we ook over te gaan tot gerichtere aanpak. Onder andere:

 • een begeleidingstaak
 • vaste zitplaats
 • tijdelijke verwijdering uit de les/studie
 • nablijven
 • ondersteuningskaart
 • alles op één begeleidingsmaatregel
 • vaardigheidstraining
 • deelname aan reflectiegroepen
 • contract
 • korte of lange time-out of ander naft-traject

Als de feiten blijven aanslepen of zo ernstig zijn kunnen we overgaan tot tuchtmaatregelen.

Oudercontact data

Noteer volgende data alvast in je agenda en op de kalender thuis! (uren kunnen afwijken voor de eerste graad)

Vrijdag 24 september 2021 van 18 u tot 21 u -  kennismakingsoudercontact voor de ouders van de nieuwe leerlingen. Om 18 u kennismaking met Smartschool. Om 18.30u voorstelling van de werking van elke richting. (hoofdgebouw)

Dinsdag 26 oktober 2021 van 17 u tot 19.30 u - oudercontact (Nightingale) - niet voor se-n-se

Dinsdag 9 november 2021 -  oudercontact se-n-se op afspraak

Maandag 10 januari 2022 – oudercontact van 17 u tot 19.30 u (hoofdgebouw) - niet voor se-n-se

Donderdag 3 februari 2022 - oudercontact se-n-se leerlingen, enkel op afspraak

Maandag 28 maart 2022 -  oudercontact 17 u tot 19.30 u (Nightingale) - niet voor se-n-se)

Woensdag 29 juni 2022 -  oudercontact van 17 u tot 19 u (hoofdgebouw)

Naast deze fysieke contactmomenten houden we je ouders op de hoogte van jouw gedrag en resultaten via de account van de ouders op smartschool, je agenda, sms-berichten, brieven  in je rapport. Soms zullen we je ouders ook uitnodigen om bepaalde zaken te bespreken.

Ben je meerderjarig dan heb je het recht ons te vragen om je ouders buiten alle communicatie te houden. Als ouders nog voor je zorgen, is een open communicatie naar hen nochtans meestal de beste keuze. 

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen op het schooldomein zijn voorbehouden aan het personeel van de school. Leerlingen die met de auto naar school komen, parkeren die dus NIET op de parking van de school. Jullie kunnen gebruik maken van de randparking. Weer enkele stappen op je stappenteller.

Pauze

Tijdens de pauzes verlaat je de lokalen. In de gangen maak je gebruik van de zitbanken (om op te zitten) en de vuilnisbakken (om afval in te werpen).
Hou de gangen net!

Tijdens de pauze van 10 uur en van 15.10 uur verlaat je de school niet.

Pesten

Pesten tolereren we NIET!

Wat is pesten? Het is elke vorm van bewust schade berokkenen aan anderen.

 • materiële schade
 • lichamelijke schade
 • morele schade (uitlachen, treiteren, vernederen, ten onrechte beschuldigen, uitsluiten, ...)

Ook online-pestgedrag is onaanvaardbaar. Bezin voor je begint en laat je niet meeslepen door anderen op sociale media. Ook buiten de schoolmuren blijf je elkaar respecteren.

Leerlingen die pesten of aanzetten tot pesten, zullen zich moeten verantwoorden. Samen met ouders willen we werken aan een samenleving waar iedereen zich aanvaard voelt.

Wie zich slachtoffer voelt van pesterijen, verwittigt een leerkracht of de leerlingenbegeleiding.

Privacy

De school kan gebruik maken van foto- en video-opnames van leerlingen. Bij inschrijving geef je hiervoor automatisch toestemming, tenzij je met een ondertekend schrijven aangeeft dit niet toe te staan.

De school behoudt zich eveneens het recht om:

 • e-mails die via de schoolinfrastructuur werden verzonden, na te kijken;
 • na te gaan welke websites vanuit de school werden bezocht;
 • inhoud van boekentassen en lockers, in het bijzijn van betrokkenen, te controleren.

Misbruik van internet sanctioneren we.

Foto’s, film- en geluidsopnames maken op school en tijdens alle school gebonden activiteiten is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen. Je kan hiervoor gerechtelijk vervolgd worden.

Rapporten

Rapporten geven je feedback over de kennis, vaardigheden en attitudes die jij hier op school binnen een bepaalde periode hebt bereikt of ontplooit. Rapporten zijn bedoeld als begeleidingsinstrument. Hou dus rekening met de tips en adviezen die we erin formuleren en spreek je (klas)leraar aan indien bepaalde zaken je niet duidelijk zijn.
Rapporten geef je steeds ondertekend terug op de afgesproken datum aan je klasleraar. Bij verlies ben je verplicht een nieuw exemplaar aan te kopen op het leerlingensecretariaat.  Rapporten geven we niet met derden mee.

De rapporten geven we op volgende dagen mee:

Rapporten A-stroom – 2de graad ASO- TSO – 3de graad TSO

Rapport 1/Tussentijdse rapportering over DW1

21 oktober 2021

DW1 voor tweede en derde graad

26 november 2021

Rapport 2 voor de eerste graad A-stroom 30 november 2021

EX1

24 december 2021

Rapport 3/DW2 (uitz. 6JG)

25 maart 2022

DW3 (6JG : DW2)

3 juni 2022

Rapport 4 voor de eerste graad A-stroom 9 juni 2022

EX2

29 juni 2022

 

Rapporten B-stroom – 2de graad BSO

Rapport 1

22 oktober 2021

Rapport 2

24 december 2021

Rapport 3

24 maart 2022

Rapport 4

29 juni 2022

 

Rapporten 5 en 6  BSO

Rapport 1

22 oktober 2021

Rapport 2

24 december 2021

Rapport 3

24 maart 2022

Rapport 4

29 juni 2022

 

Rapporten 7  BSO

Rapport 1

22 oktober 2021

Rapport 2

24 maart 2022

Rapport 3

29 juni 2022

 

Rapporten se-n-se (bijkomende rapporteringsmomenten zijn mogelijk)

Feedback 1

29 oktober 2021

Feedback stage

Einde stageperiode

Feedback  3

31 januari 2022

Feedback  4

25 maart 2022

Feedback stage

Einde stageperiode

Feedback  6

29 juni 2022

 

Rapporten se-n-se Apotheekassistent

Feedback 1

29 oktober 2021

Feedback  2

15 december 2021

Feedback  3

31 januari 2022

Feedback  4

25 maart 2022

Feedback  5

25 mei 2022

Feedback  6

29 juni 2022

 

Respect

Respect hebben voor elkaar is een basishouding waar we hard op inzetten binnen deze school. Je brengt steeds respect op voor je medeleerlingen en alle personeelsleden van de school, ongeacht hun functie. Vanzelfsprekend hanteer je deze respectvolle houding ook tijdens buitenschoolse activiteiten. Je hebt eveneens het nodige respect voor het gebouw, het meubilair en het materieel. Wanneer dit niet gebeurt, zal er een gepaste sanctie volgen. Materiële schade moet tevens vergoed worden.

Roken

Roken doe je best nooit! Het is verslavend, slecht voor je gezondheid en je imago. Ben je er toch ooit mee gestart en wil je er vanaf: wij willen je gerust helpen bij een afkickplan.

Een algemeen rookverbod is vanaf schooljaar 2018-2019 van kracht in alles Vlaamse basis-en secundaire scholen 7 dagen op 7 en 24 u op 24 u voor leerlingen, personeel, ouders en anderen.

Specifiek voor onze school geldt bovendien dat

 • je niet rookt in de directe omgeving van de school
 • je niet rookt als je van het ene lesgebouw naar het andere lesgebouw gaat

Begrijp de boodschap als volgt : wil je kost wat kost roken voor of na schooltijd of in de middagpauze, wandel dan ver genoeg weg van het schooldomein alvorens vuur te maken!  Peuken zijn geen decoratieve vloerbedekking, maar giftig afval! Wie betrapt wordt door de milieupolitie, riskeert een boete voor sluikstorten.

Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

Schoolreglement

Het volledige schoolreglement staat op Smartschool en op de website. Je ouders raadplegen het schoolreglement elektronisch of vragen een papieren versie aan voor ze akkoord tekenen.

School verlaten

Je verlaat de school  NOOIT tijdens de lesuren zonder dit te melden aan mevr. De Reese (infopunt), die onmiddellijk contact opneemt met je ouders/voogd of verantwoordelijken. Dit is eveneens noodzakelijk om verzekerd te zijn indien er iets zou gebeuren.
Indien je klas door omstandigheden vroeger weg mag of later mag komen, dan moet je ALTIJD een STEMPEL van de school in je agenda hebben.  Dit wordt geregeld door mevr. Gavage (lokaal in hoofdgebouw naast het onthaal).

Smartschool

Smartschool is het elektronisch leerplatform van de school. Iedere leerling krijgt een persoonlijke code.  Controleer elke schooldag of er nieuwe informatie is. Wie dit niet doet, kan zo belangrijke info (afwezigheid leerkracht, lokalenwissel, …) missen.

Als leerkrachten gaan we het engagement aan om toetsen en taken tijdig te communiceren en lees je dit niet de avond voor de feiten.
Gebruik het systeem enkel voor schoolse doeleinden.

Je ouders krijgen een co-account waarmee ze toegang krijgen tot Smartschool (niet tot je berichten en ook niet tot je documenten).

Spieken

Wie fraude pleegt of spiekt, krijgt een sanctie in functie van de aard en het moment. Bijvoorbeeld een 0 of onvoldoende op dat onderdeel van de toets of het examen, toets of examen opnieuw afleggen, …

Om jezelf te beschermen is een fitbit dan ook verboden dracht bij een evaluatie.

Spijbelen

Spijbelen is volstrekt uit den boze. Iedere leerling is verplicht iedere les of geplande schoolactiviteit te volgen.

Wanneer je vijf halve dagen ongewettigd afwezig bent geweest, schakelen we het CLB in en maakt het CLB een begeleidingsdossier op.

Bij 30 halve dagen problematische afwezigheden schakelen ze de overheid in. Ze stellen je ouders hiervan steeds op de hoogte.

Problematische afwezigheden kunnen leiden tot het intrekken van de schooltoelage en/of het stopzetten van je opleiding.

Stages

Stages maken een wezenlijk onderdeel uit van vele van onze opleidingen. Bij aanvang van de stages teken je een stagecontract. Je houdt je aan de afspraken van dit contract. Denk eraan dat je op stage het uithangbord van jezelf en van onze school bent én dat je mogelijks bij een toekomstige werkgever bent. Let op je houding en taalgebruik!

Stageverslaggeving vul je steeds correct aan en dien je op de afgesproken tijdstippen in.

Bij afwezigheid verwittig je steeds TIJDIG de stageplaats en de school.

Als je steeds afwezig blijft op stage, aanzien we dit als spijbelen. Je kan hierdoor uitgesloten worden van stage. Je brengt je slaagkansen dan ook heel erg in gevaar.

Taken en toetsen

Het spreekt voor zich dat je alle taken en toetsen maakt. Je krijgt altijd de kans om de toets in te halen als je gewettigd afwezig was. De leerkracht bepaalt samen met jou het moment

Indien je geen gebruik maakt van die inhaalkans of onwettig afwezig was,  bepaalt de leerkracht zelf wanneer je inhaalt. Je hebt dan geen inspraak.

Bij het “vergeten” van je taak, krijg je nog één kans, daarna worden je punten gehalveerd.

Toetsen/taken hou je per vak bij in een toetsenmapje en geef je af op het einde van het schooljaar.

Te laat komen

Te laat komen stoort het lesgebeuren. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken.

Als je toch te laat komt, meld je je aan bij het onthaal van het hoofdgebouw of van de Nightingale (afhankelijk waar je les hebt).  Met de toelating die je ontvangt (stempel in je agenda), ga je zo vlug mogelijk naar de les.

Drie maal te laat komen in de les, betekent dezelfde dag één lesuur langer dan je lesrooster nablijven. We verwittigen je ouders vanaf twee keer te laat. Blijf je hardnekkig volhouden in je dwaasheid, nodigen we je ouders uit op school met het oog op een gezamenlijke aanpak.

Wanneer je een gegronde reden hebt om te laat te komen, kan je die steeds in de pauze van 10 u. voorleggen aan Mevr. De Reese (infopunt).

Time-out of Naft-traject

Heb je het moeilijk om je motivatie voor school te vinden, kom je soms door je gedrag in de problemen op school... dan kunnen wij jou ondersteunen door een Naft-traject (Naadloos aansluitend flexibel traject). Dit betekent dat je voor een bepaalde periode tijdens de lessen door een externe begeleider op jouw maat ondersteuning krijgt. Deze trajecten zijn steeds overlegd met je ouders en jezelf, het CLB, de leerlingbegeleider, en de verantwoordelijke van het Naft-traject.

 

Tuchtmaatregelen

Tuchtmaatregelen nemen we als de ernst of de frequentie van de overtredingen groot is.

 • tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een maximale duur van 15 lesdagen;
 • definitieve uitsluiting uit de school.

Uitstappen

Uitstappen maken deel uit van de lessen (gelukkig, want ze zijn leuk en een grote meerwaarde). Uitgangspunt is dat je deelneemt aan alle activiteiten.

Bij didactische uitstappen maken we  vaak gebruik van het openbaar vervoer. Heb je recht op vermindering, beschik je over een Buzzy-pass, … dan meld je dit aan de leerkracht.
Om alles vlotjes te laten verlopen ben je STIPT aanwezig op de afgesproken plaats. Ben je toch te laat, dan kom je naar de school.
Tijdens uitstappen heb je steeds je schoolagenda bij en gedraag je je volgens het schoolreglement.

Vakantiedagen

Dag voor bespreking leerlingen  maandag 18/10/2021

Herfstvakantie                                30/10/2021 – 07/11/2021                        

Wapenstilstand                               donderdag 11/11/2021

Facultatieve vrije dag                   vrijdag 12/11/2021

Kerstvakantie                                 25/12/2021 t.e.m. 9/01/2022

Pedagogische studiedag             vrijdag 4/02/2022

Krokusvakantie                               1/03/2022 t.e.m. 6/03/2022

Dag voor bespreking leerlingen dinsdag 22/03/2022

Paasvakantie                                  2/04/2022 t.e.m. 18/04/2022

Evaluatie van het pedagogisch beleid (vrij voor de leerlingen) dinsdag 10/05/2022

Hemelvaart                                     donderdag 26/05/2022 en vrijdag 27/05/2022

Pinkstermaandag                           maandag 6/06/2022

Zomervakantie                                1/07/2022 t.e.m. 31/08/2022

Verantwoordelijkheid

We geloven heel sterk in het idee dat jongeren zich kunnen ontplooien in een omgeving waarin ze voldoende autonomie krijgen om keuzes te mogen maken. Maar anderzijds ook voldoende structuur om die keuzes te kunnen maken.  Binnen die context verwachten we wel dat je steeds verantwoordelijkheid draagt over je  keuzes.

Verloren voorwerpen

Wanneer je iets verloren hebt of  wanneer je zelf iets vindt, meld je dit aan het onthaal, waar de kast ‘Gevonden voorwerpen’ staat.
Wees een eerlijke vinder, … zelf raak je ook niet graag iets kwijt.

Vind-ik-leuk   

De school heeft een eigen Facebookpagina en Instagrampagina waar je alle school gebonden activiteiten,  nieuwtjes enz. kan volgen. Ook fotomateriaal van onze activiteiten vind je daar terug.

Delen, reageren en liken… Verspreid het woord….

Waardering

We waarderen al je inspanningen om het leven zoals het is op Vesalius voor iedereen aangenaam te houden.

Wetenschappelijk onderzoek

We baseren ons eigen onderwijs in Vesalius graag op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek: wat werkt? Wat werkt niet?. We vinden het dan ook belangrijk dat onderzoekers de kans krijgen in het onderwijsveld gegevens te verzamelen. Voor onderzoeken die kaderen in het algemeen belang en die volledig anoniem worden afgenomen, gaan we er vanuit dat jullie met goedkeuring van het schoolreglement toestemming geven. Uiteraard kunnen jullie bij kennisgeving van het onderzoek nog je toestemming hiervoor schriftelijk intrekken. 

XXL

De volledige versie van het schoolreglement kan je vinden op Smartschool en onze website.

Yes we care – Yes you can

Alle leerkrachten en medewerkers van Vesalius zijn bekommerd om je welzijn op onze school en geloven heel hard in jouw mogelijkheden en talenten.

Zevert niet

Of weet wanneer je mag zeveren en wanneer niet

 

We wensen jou een heel fijne tijd in het Vesaliusinstituut.

Virtuele rondleiding

Virtuele rondleiding

Infodagen 2021 - 2022

Raadpleeg onze FAQ, misschien vind u nu al een antwoord op uw vraag.

 • infodagen
  za 18.06 – 10u-13u
  za 25-06 – 10u-17u
  za 02-07 – 13u-17u
 • zomer
  1 t.e.m. 5 juli
  16 t.e.m. 31 augustus
  elke werkdag
  10u - 16.30u